Anna Ericha Marie Westphal, født Brummerstedt den 2. februar 1858 i København, død den 28. september 1950 i Hillerød. Dansk kunstmalerinde med en udpræget kunstnerisk forkærlighed for opsatte blomstermotiver og anden blomsterstilleben.


LIV OG LEVNED
Anna Westphal var den ældste datter af urtekræmmer Erik Begtrup Holst Brummerstedt (1826-1891), der i sin tur var søn af den tyskfødte apoteker og senere gæstgiver i Hillerød, Johan Martin Conrad Brummerstedt (1792-1860) og Jacobine Marie Holst (f. 1794). Hendes mor hed Erike Vilhelmine Halvorsen (1832-1882), og var datter af urmager Jens Halvor Halvorsen og dennes hustru, Ellen Marie Thorstensen. Da Anna Westphal blev født boede familien i Vingårdsstræde 131 (nuværende nr. 6) i København, i den bygning der i dag huser gourmetresturanten Kong Hans og hvor digteren H.C. Andersen 30 år tidligere beboede kvistværelset på 3. sal.

Hun døbtes den 9. maj 1858 i Holmens Kirke og konfirmeredes samme sted den 27. april 1873. I begge tilfælde ved provst, Ludvig Albert Warburg. Siden fødtes søsteren Jacobine Jensine Pouline Brummerstedt (f. 1859) samt broderen Erik Begtrup Holst Brummerstedt (f. 1862). Få år senere flyttede familien ind i lejligheden på 2. sal lige over morforældrene i ejendommen Nyhavn 25. I stueetagen i denne bygning har værtshuset Hyttefadet ligget i omkring 100 år men der har været beværtning på stedet siden huset blev opført i 1734. Her fik Anna nok en søster, Olga Jacobine Vilhelmine Brummerstedt (f. 1865) og nok en bror, Ove Gotfred Emil Brummerstedt (f. 1868). Sidstnævnte grundlagde siden en nok så berømt butik i Århus, E. Brummerstedt Boghandel. I 1885 annoncerede Anna Westphals fader, urtekræmmer Erik Brummerstedt, i Ugeskrift for læger (4. række, bind 11, s. 212) for glutenmel fra Kjøbenhavns Stivelsefabrik til 1,25 kr. pundet samt, på bestilling, blødt glutenbrød "diætetisk tilberedt af ovennævnte Mel".

Den 12. april 1889 giftede Anna sig med apoteker Hartmann Westphal (1846-1898) i Garnisonskirken i København. Hartmann Westphal havde i en årrække fungeret som bestyrer på apotekerne i Nysted og Bjerringbro men i begyndelsen af året havde han fået bevilling til apoteket i Hornsyld ved Horsens, så dér flyttede de til umiddelbart efter bryllupet. Sammen fik de døtrene Gudrun Olga Michaela Westphal (1890-1940), Ellen Erica Andrea Westphal (1892-1940) og Inger Vilhelmine Anna Westphal (1895-1970). Hartmann Westphal drev byens apotek frem til sin noget tidlige død i 1898 men inden da nåede han at sætte sit kraftige præg på forretningen, blandt andet ved i 1893 at lade apoteket ombygge og udvide med officin, kontor, vagtlokale materialekammer og analytisk laboratorium. Et initiativ der siden fik områdets Fysikus (kredslæge) til at beskrive ham som "en sjælden dygtig og samvittighedsfuld Apoteker, der intet sparede for at sætte Apoteket i en saadan Stand, at det i alle Henseender kunde gøre Fyldest, og Hornsyld Apotek var absolut et af de bedst indrettede og bedst administrerede Landapoteker her i Fysikatet". Efter Hartmanns død fik Anna Westphal dispensition til at drive apoteket videre med hjælp fra bestyrer Mathias Schröder og dennes efterfølger, Henrik Frederik Schiøtt Grundtvig.

Bevarede dagbøger og brevekorrespondancer, medlemmer af lægefamilien Thorborg i Hornsyld imellem, antyder at Anna Westphal nød en betydelig anseelse i det lokal samfund. Hun omgik flittigt egnens øvrige fruer og indbudtes ofte til private selskaber i de pænere hjem hos bl.a. lægefamilien, stationsforstanderen, sognepræsten, osv. Hun drev desuden byens søndagsskole til hvilken hun personligt hyrede en lærerinde og hun deltog med stor ihærdighed i det lokale missionsarbejde for indre mission, bl.a ved at afholde bedemøder på apoteket. I brevene kommenteres og roses Annas lyse og ubekymrede sind samt hendes smittende gåpåsomhed for "Hun kan se alt i det Rosenskjær, som nu passer hende". En karakteristik, der må siges at passe særdeles godt til de smukke blomstermotiver på hendes malerier. Til gengæld står der intet nævnt i disse dokumenter om netop hendes kunstneriske virke selvom det menes, at hun startede med at male allerede i hendes tidlige ungdom.

I bogen Dansk præste- og sognehistorie (Haderslev Stift, Hedensted Provsti, bind 13) nævnes Anna Westphal, sammen med bl.a. sognefoged Jens Samuelsen samt læge J.C. Thorborg, som del af en gruppe "der optræder som ivrig mødearrangør på kroen og i det senere missionshus". Dérfra arrangerede de "næsten årlige missionsuger, samt efterårsmøder i Hornsyld og Bjerre (i hvert fald 1915 og 1917)."

I sommeren 1906 overdrog Anna Westphal bevillingen til driften af Hornsyld Apotek til Adolph Fleischer Hansen og flyttede for en kortere periode ind i en lejlighed i landsbyen Bråskov med døtrene Ellen og Inger. Allerede året efter flyttede de dog videre til Silkeborg, hvor de beboede en ejendom på Drewsensvej 12 og hvor Anna Westphal i de efterfølgende 17 år varetog funktionen som sekretær i byens afdeling af KFUK. Datteren Gudrun var allerede flyttet fra reden og hun uddannede sig siden til apoteker ligesom sin far og oldefar og var bla. tilknyttet apotekerne i Ikast og Nykøbing Sjælland. Lillesøster Inger tog Filosofikum og giftede sig med lærer og forfatter, Hans Werner (1894-1970) med hvem hun fik børnene Jytte Westphal Werner (1921), Hanne Westphal Werner (1925) og Jørgen Westphal Werner (1928). Sidstnævnte bor nu i udkanten af Oslo i Norge, hvor han har stiftet familie.

Anna Westphal selv flyttede i 1925 til Hillerød i Nordsjælland. Her flyttede hun ind i Hillerød Borgerstiftelse, en ejendom med friboliger for gamle borgere og deres enker. I ejendommen boede i forvejen to af hendes fars søstre, Anna Elisabeth Ottilia Brummerstedt (1828-1923) og Jacobine Mathilde Brummerstedt (1838-1926), som Anna tager sig af i deres sidste leveår. Ifølge Lisbeth Kofoed Christensen fra Brande, der som ung kvinde besøgte Anna Westphal flere gange i hendes nye hjem i Hillerød og lærte nogle af malerkunstens dyder, var hendes afgjorte kristendom intakt i alle årene. Det var en egenskab, som betog mange af de mennesker, der kendte hende. I 1945 flytter den aldrende Anna Westphal ind i De Gamles Hjem, et alderdomshjem på Kirsebærvej i Hillerød. Her hjælpes hun blandt andre af plejersken, Elly Mortensen. Ifølge dennes datter, Bodil Davidsen, beskrev Elly Anna som en meget sød og rar dame, der kunne male meget flotte malerier og som hun var meget glad for at passe. Anna Westphal dør den 28. september 1950, 92 år gammel. Dagen derpå stod følgende skrevet i Frederiksborg Amtsavis:

Den 92-aarige Malerinde døde i Gaar. En fin og elskelig Dame, den 92-aarige Malerinde, Anna Westphal, f. Brummerstedt, døde i Gaar Morges paa De gamles Hjem i Hillerød. Fru Westphals Helbred havde været mindre godt, siden hun kort efter sin 92-aarige Fødselsdag i Februar kom til Skade ved et Fald og det sidste Par Maaneder havde hun opholdt sig paa Hjemmets Sygestue. Anna Westphal blev tidligt Enke. Hendes Mand var Apoteker, Hartmann Westphal i Hornsyld, men han døde allerede i 1898, og Fru Westphal sad da tilbage med tre Smaapiger. I otte Aar efter sin Mands Død drev Fru Westphal Apoteket videre ved Bestyrer. Senere var hun i 17 Aar Sekretær for KFUK i Silkeborg, indtil hun flyttede til Hillerød, hvor et par Fastre boede. En Aarrække havde Fru Westphal sit Hjem i Borgerstiftelsen, men for fem Aar siden lejede hun sig ind paa De gamles Hjem, hvor hun var en ualmindelig afholdt Skikkelse, og hvor man bevarede det smukkeste Minde om hende. Fru Westphal var et beskedent og uselvisk Menneske, som gerne Vilde delagtiggøre andre i den Glæde og Taknemmelighed hun følte over Livet. Da hun fyldte 90, inviterede hun samtlige Hjemmets Beboere til Fødselsdagskaffe sammen med sin Familie og sine Venner i Hillerød. Foruden et godt Helbred havde Fru Westphal selv op i sin høje alderdom et frisk og ungdommeligt Sind, og Dagens Timer faldt hende aldrig lange. Siden hende 15. Aar havde hun været Malerinde, og hendes Syn var så godt, at hun, lige indtil Svageligheden for nogle Maaneder siden satte ind, hver Dag kunde sidde nogle Timer ved sit Staffeli. Det var navnlig Blomsterbilleder, hun malede - hun elskede blomster - og hendes Malerier var til Glæde for mange. Det vil huskes, at Fru Westphal ved Kongeparrets besøg i Hillerød i Forsommeren overrakte Kongen et af sine Billeder. Af Fru Westphals Døtre lever nu kun den ene, Fru Inger Werner, Lyngby. Fru Westphal var den næstældste af Beboerne på De gamles Hjem, men den ældste af de kvindelige Beboere. ~ T.K.

Anna Westphal begravedes på Hillerød Kirkegård den 2. oktober 1950 i samme gravsted (B 29-1) som døtrene Gudrun, Ellen og mange år senere også datteren Inger. Samme dag stod følgende at læse i avisen Nordsjællands Socialdemokrat:

Fru Anna Westphal, De gamles hjem blev begravet fra Hillerød Kapel 2. oktober. Pastor Johansen holdt en smuk og meget personlig tale over afdøde idet han karakteriserede hende som et kristent og fint menneske der havde sans for det smukke i livet. Ved graven takkede en søstersøn Jørgen Werner, Lyngby, følget for deltagelse.


KUNSTNERISK VIRKE
Det vides ikke med sikkerhed hvornår Anna Westphal første gang lod sine talenter som kunstmaler komme til udfoldelse men som nævnt i artiklen fra Frederiksborg Amtsavis i forbindelse med hendes dødsfald, var det efter al sandsynlighed i hendes sekstende leveår. I folketællingen for 1916 står det angivet at hun ernærer sig ved "renter af formue, en lille pension samt kunstmaling". Det indikerer at hun allerede på dette tidspunkt har malet en del år før hun var blevet dygtig nok til at kunne sælge sine malerier og det stemmer meget overens med avisens oplysninger. Hun fortsatte sit kunstneriske virke frem til februar 1950, hvor hun, som nævnt ovenfor, kom til skade ved et fald og siden lå i sengen på alderdomshjemmets sygeafsnit og derfor ikke længere kunne male.

Med kun omkring halvfjerds kendte værker var der tale om en forholdsvis begrænset produktion, hovedsageligt af Blomster-i-vase-genren, men også et enkelt portræt er kendt og der findes givetvis flere derude. Hendes malerkunst karakteriseres navnlig ved sin fine pensel og en detaljeret og virkelighedstro motivgengivelse uanset om der blev malet på lærred eller plade. Ofte signerede hun blot sine malerier "AW", i mange tilfælde dog "A. Westphal", kun sjældent "Anna Westphal" og ikke konsekvent med angivelse af årstal. Af samme grund er der endnu ikke blevet udarbejdet nogen kronologisk oversigt over hendes værker, og det kan være svært at sige præcis, hvor mange af dem der endnu frister en tilværelse i ubemærkethed, uden for offentligt kendskab og berettiget anerkendelse.

Det ene kendte portætmaleri forestiller Proprietær Peder Otto Schmidt (1825-1911). Det er malet på bestilling i 1918 ud fra et fotografi og altså post mortem af den portrætterede. Portrættet var indtil fornylig i slægtens eje ved Lise Secher Schmidt, Peder Otto Schmidts tip-oldebarn. På billedrammens bagside står med blyant skrevet "til Poul fra mor", hvilket ifølge den tidligere ejer er skrevet af hendes oldemor, da denne forærede maleriet til sin søn Poul, Lise Secher Schmidts farfar. Udover at være et af de tidligste af hendes kendte værker adskiller portrættet af Peder Otto Schmidt sig desuden ved den påførte signatur da "Anna Westphal" står skrevet med en helt anden skrift end set på hendes øvrige malerier. Om dette skyldes, at kunstneren ændrede og udviklede sin signatur gennem årene eller om hun benyttede vidt forskellige signaturer afhængig af motivet, er endnu ikke klarlagt.

Mindst to af hendes malerier blev, sandsynligvis engang i løbet af 1940'erne, trykt som postkort med "Eneret A/S Hedings Kunstforlag" men næsten intet er kendt om dette arrangement og det vides ikke i hvilken udstrækning disse postkort blev solgt og hvor stor indtjening Anna Westphal havde på det.

At Anna Westphal skulle have foræret Kong Frederik IX et af sine malerier under dennes besøg i Hillerød den 1. juni 1950, og således med lidt god vilje kan betegnes som kongelig hofleverandør, må betragtes som et ubekræftet omend overordentligt interessant kuriosum. Desværre begyndte kongehuset, ifølge fortrolige, men særdeles pålidelige, kilder indenfor hoffet, først i 1982 at registrere de gaver de modtager Der er således ikke særlig gode udsigter til at opklare, hvad der er blevet af det pågældende maleri og hvordan det så ud. Man må antage, at det har været et af Anna Westphals smukkeste værker og et hun har gjort særligt meget ud af.


SALG OG AUKTIONER
En række af Anna Westphals malerier har været sat til salg via onlineauktioner i løbet af de seneste år. Den overvejende del af disse er solgt via det normalt velansete danske auktionshus Bruun Rasmussen Kunstauktioner (de har dog også formået at sælge et maleri af en helt anden kunstner som et Anna Westphal maleri) samt det betydeligt mere omdiskuterede Lauritz.com men Anna Westphals værker er også set på DBA, Barnebys, Guloggratis, QXL o.lign. og sågar på det store årlige loppemarked i Forum i København.

Der findes websites der samler oplysninger om afsluttede og kommende kunstauktioner og via disse er det, mod betaling, muligt at danne sig et tilnærmet overblik over antallet af værker, frekvensen af salg samt den gennemsnitlige hammerslagspris. Som eksempel på sådanne websites kan nævnes Findartinfo, af hvilken det fremgår, at der i de senere år er faldet hammerslag for Anna Westphals værker fra 600 kr. og helt op til 5000 kr. pr. maleri.


KILDER OG HENVISNINGER

Statens Arkiver - Arkivalier Online:
Fødsel og dåb: Kirkebog for Holmens, Sokkelund, Københavns (1857-1869) opslag 29
Folketælling 1860: Vingårdsstræde 131, Øster Kvarter, København - opslag 110
Folketælling 1870: Nyhavn 25, København - opslag 32
Konfirmation: Kirkebog for Holmens, Sokkelund, Københavns (1868-1883) opslag 162
Folketælling 1880: Nyhavn 25, København - opslag 39
Folketælling 1885: Nyhavn 25, København (fundet ved søgning på ddd.dda.dk)
Vielse: Kirkebog for Garnisons, Sokkelund, Københavns (1887-1891) opslag 52
Folketælling 1901: Apotekerbakken 23, Hornsyld, Nebsager, Bjerre, Vejle - opslag 398
Folketælling 1906: Apotekerbakken 23, Hornsyld, Nebsager, Bjerre, Vejle - opslag 33
Folketælling 1911: Drewsenvej 12, Silkeborg, Gjern, Skanderborg - opslag 9
Folketælling 1916: Drewsenvej 12, Silkeborg, Gjern, Skanderborg - opslag 12
Folketælling 1921: Drewsenvej 12, Silkeborg, Gjern, Skanderborg - opslag 20
Folketælling 1925: Helsingørsgade 39, Hillerød, Frederiksborg - opslag 63
Folketælling 1930: Helsingørsgade 39, Hillerød, Frederiksborg - opslag 133
Død: Kirkebog for Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg (1950-1953) opslag 348

Karsten Thorborg: Lægehjemmet i Hornsyld
Frederiksborg Amtsavis: 29. september 1950
Eva Holm-Nielsen: Hillerød Borgerstiftelse 1867-1992
E. Dam - De Danske Apotekers Historie (Bind 3): Hornsyld Apotek
Den Store Danske (Gyldendals åbne Encyklopædi): Hans Werner
Danmarks Kunstbibliotek: Anna Westphal

Desuden mange gode oplysninger fra: Carl og Lisbeth Kofoed Christensen, Lise Secher Schmidt, Pia Westphal, Nina Catrine Werner (oldebarn af Anna Westphal), Karsten Thorborg, Lisbet Schacht-Hansen fra Hillerød Lokalarkiv, Tim Panduro fra Hillerød Posten, Charlotte Kørner fra Hillerød Kirkegårdskontor, Hillerød Kunstforening, Gerda Nielsen fra Nebsager Lokalarkiv, Pernille Lorenzen fra KFUM-KFUK.


Samtlige oplysninger på denne side er indsamlet, forfattet og præsenteret af Henrik Sander Østerlyng, der ligeledes står bag den, desværre af emsige og nidkære moderatorer kraftigt decimerede, originaltekst på Wikipedia.

Supplerende oplysninger om Anna Westphal modtages med stor glæde og taknemmelighed via kommentarfeltet eller via e-mail til: Henrik Sander Østerlyng.

3 kommentarer:

faelynnabels sagde ...

Titanium Road Bike - TiGAMES.com
Titanium Road croc titanium flat iron Bike is a motorcycle racing game, developed titanium flat irons and published by TiGAMES.com Ltd. and released in ridge titanium wallet North America raw titanium by T-Mobile Inc. titanium ore and released in North

Anonym sagde ...

Blackjack is ideal for mathematically-minded players, whereas slot video games are nice for people who wish to play for mega jackpots. Finally, should you enjoy sports activities, betting could be extraordinarily pleasant. What's more, we only work with and recommend licensed online casinos, poker websites, sportsbooks, and lotteries. Therefore, you could be confident that any web site you be part of, welcome bonus you declare, or payment you 토토사이트 make might be legit.

Anonym sagde ...

In Canada, Parliament recently passed legislation allowing provinces to manage single-game wagering inside each province. In explicit, Ontario has started a system during which it is now accepting registration functions for authorized sports activities betting and casino games. Without a doubt, slot games are the 점보카지노 most popular alternative at this on-line casino. Mecca Games presents a top assortment of on-line slots and on line casino games. In basic, the participant inserts coins into the machine and both pulls a deal with or presses a button.